Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Třebnouševes

2. Důvod a způsob založení

Obec Třebnouševes (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Příspěvková organizace Mateřská škola Třebnouševes
Místní lidová knihovna
Sbor dobrovolných hasičů Třebnouševes

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   Obec Třebnouševes
   Třebnouševes 80
   508 01 Hořice

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obec Třebnouševes
   Třebnouševes 80
   508 01 Hořice

  • 4.3 Úřední hodiny

  • 4.4 Telefonní čísla

   mobilní telefon: +420 724 184 219, +420 724 386 808

  • 4.5 Čísla faxu

   xxx

  • 4.6 Adresa internetové stránky

   www.trebnouseves.cz

  • 4.7 Adresa e-podatelny

   Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

   - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

   - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny outrebnouseves@cbox.cz

   - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  • 4.8 Další elektronické adresy

   outrebnouseves@cbox.cz

  • 4.9 ID datové schránky

                        vv6appd

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 10220541/0100

6. IČ

00272221

7. DIČ

CZ00272221

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poř. číslo  Rok        Žádost o poskytnutí informace Poskytnuté informace                                
4 2022 Žádost 106-1999 Sb. č. 4-2022 Doprovodná informace k žádosti o informace ze dne 22.11.2022
3 2022 Žádost o informace ohledně neviditelného vlaku a kolaborace s vrahounským režimem VOZu v Čechach Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
2 2022 Žádost o informace ohledně legálního způsobu boje Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
1 2022 Žádost o informace ohledne nezákonného zneužívání státni moci proti svobodě slova Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
2 2021 Žádost 106-1999 Sb. č. 2-2021 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace doručené dne 25.10.2021
1 2021 Žádost 106-1999 Sb. č. 1-2021 Vyjádření k žádosti o informace doručené dne 6.9.2021
2 2020   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 20.11.2020
1 2020   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 21.10.2020
1 2019   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 17.8.2019
1 2018   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 22.05.2018
9 2017   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 23.10.2017
8 2017   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 19.10.2017
7 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 7-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 7-2017.pdf
6 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 6-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 6-2017.pdf
5 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 5-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 5-2017.pdf
4 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 4-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 4-2017.pdf
3 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 3-2017.pdf  Žádost 106-1999 Sb. č. 3-2017.pdf 
2 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 2-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 2-2017.pdf
1 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 1-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 1-2017.pdf
3 2016 3-2016 Žádost o poskytnutí informace 3-2016 Poskytnuté informace
2 2016 2-2016 Žádost o poskytnutí informace.pdf 2-2016 Poskytnutí informace.pdf
1 2016 1-2016 Žádost o poskytnutí informace - Instav Media.pdf 1-2016 Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
3 2015 3-2015 Žádost o poskytnutí informace.pdf 3-2015 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace
2 2015 2-2015 - Žádost o poskytnutí informace.pdf  2-2015 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf 
1 2015 1-2015 - Žádost o poskytnutí informace Business Media CZ s.r.o..pdf 1-2015 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace Business Media CZ s.r.o..pdf
5 2014 5-2014 - Žádost o poskytnutí informace.pdf 5-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
4 2014 4-2014 - Žádost o poskytnutí informace.pdf 4-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
3 2014 3-2014 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106-1999 Sb..pdf  3-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf 
2 2014 2-2014 Business Media CZ s.r.o..pdf 2-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
1 2014 1-2014 Business Media CZ s.r.o..pdf 1-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
2 2013 2-2013 Business Media CZ s.r.o..pdf 2-2013 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
1 2013 1-2013 Business Media CZ s.r.o..pdf  1-2013 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf 
2 2012 2-2012 Business Media CZ.pdf 2-2012 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
1 2012 1-2012 Business Media CZ.pdf 1-2012 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Informační povinnost:

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích

a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup

ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů: Obec Třebnouševes

sídlo: Třebnouševes 80, 508 01 Hořice, IČ: 00272221, DS: vv6appd, telefon: +420 724 184 219+420 724 386 808, e-mail: outrebnouseves@cbox.cz

Pověřenec pro osobní údaje: Lukáš Váňa