Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Třebnouševes

2. Důvod a způsob založení

Obec Třebnouševes (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   Obec Třebnouševes
   Třebnouševes 80
   508 01 Hořice

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obec Třebnouševes
   Třebnouševes 80
   508 01 Hořice

  • 4.3 Úřední hodiny

  • 4.4 Telefonní čísla

   mobilní telefon: +420 724 184 219, +420 724 386 808

  • 4.5 Adresa internetové stránky

   www.trebnouseves.cz

  • 4.6 Adresa podatelny

   Obec Třebnouševes
   Třebnouševes 80
   508 01 Hořice

   Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   Elektronická podatelna

   Další elektronické adresy

   outrebnouseves@cbox.cz

  • 4.8 ID datové schránky

   vv6appd

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 10220541/0100

6. IČ

00272221

7. DIČ

CZ00272221, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

Poř. číslo  Rok        Žádost o poskytnutí informace Poskytnuté informace                                
4 2022 Žádost 106-1999 Sb. č. 4-2022 Doprovodná informace k žádosti o informace ze dne 22.11.2022
3 2022 Žádost o informace ohledně neviditelného vlaku a kolaborace s vrahounským režimem VOZu v Čechach Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
2 2022 Žádost o informace ohledně legálního způsobu boje Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
1 2022 Žádost o informace ohledne nezákonného zneužívání státni moci proti svobodě slova Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
2 2021 Žádost 106-1999 Sb. č. 2-2021 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace doručené dne 25.10.2021
1 2021 Žádost 106-1999 Sb. č. 1-2021 Vyjádření k žádosti o informace doručené dne 6.9.2021
2 2020   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 20.11.2020
1 2020   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 21.10.2020
1 2019   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 17.8.2019
1 2018   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 22.05.2018
9 2017   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 23.10.2017
8 2017   Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 19.10.2017
7 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 7-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 7-2017.pdf
6 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 6-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 6-2017.pdf
5 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 5-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 5-2017.pdf
4 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 4-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 4-2017.pdf
3 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 3-2017.pdf  Žádost 106-1999 Sb. č. 3-2017.pdf 
2 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 2-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 2-2017.pdf
1 2017 Žádost 106-1999 Sb. č. 1-2017.pdf Žádost 106-1999 Sb. č. 1-2017.pdf
3 2016 3-2016 Žádost o poskytnutí informace 3-2016 Poskytnuté informace
2 2016 2-2016 Žádost o poskytnutí informace.pdf 2-2016 Poskytnutí informace.pdf
1 2016 1-2016 Žádost o poskytnutí informace - Instav Media.pdf 1-2016 Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
3 2015 3-2015 Žádost o poskytnutí informace.pdf 3-2015 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace
2 2015 2-2015 - Žádost o poskytnutí informace.pdf  2-2015 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf 
1 2015 1-2015 - Žádost o poskytnutí informace Business Media CZ s.r.o..pdf 1-2015 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace Business Media CZ s.r.o..pdf
5 2014 5-2014 - Žádost o poskytnutí informace.pdf 5-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
4 2014 4-2014 - Žádost o poskytnutí informace.pdf 4-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
3 2014 3-2014 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106-1999 Sb..pdf  3-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf 
2 2014 2-2014 Business Media CZ s.r.o..pdf 2-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
1 2014 1-2014 Business Media CZ s.r.o..pdf 1-2014 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
2 2013 2-2013 Business Media CZ s.r.o..pdf 2-2013 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
1 2013 1-2013 Business Media CZ s.r.o..pdf  1-2013 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf 
2 2012 2-2012 Business Media CZ.pdf 2-2012 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf
1 2012 1-2012 Business Media CZ.pdf 1-2012 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Informační povinnost:

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích

a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup

ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů: Obec Třebnouševes

sídlo: Třebnouševes 80, 508 01 Hořice, IČ: 00272221, DS: vv6appd, telefon: +420 724 184 219+420 724 386 808, e-mail: outrebnouseves@cbox.cz

Pověřenec pro osobní údaje: Lukáš Váňa